Một số văn băn liên quan đến HIV
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Trang 1
▪  Quyết định 493/2016/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn điều trị Methadone trong các cơ sở cai nghiện ma tuý"

Ngày ban hành: 18/02/2016 Ngày có hiệu lực: 18/02/2016

▪  BÁO CÁO Số: 1114/BC-BYT VỀ CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 10 NĂM 2008

Tính đến 18/9/2008, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 134716, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 29116, số người nhiễm HIV tử vong là 41253 trường hợp, trong đó:

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 5046/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC SỐ 2 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2006/TTLT-BYT-BTC NGÀY 30/10/2006 CỦA BỘ Y TẾ VÀ BỘ TÀI CHÍNH

Do lỗi trong quá trình in ấn và ban hành, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC, ngày 30/10/2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được đính chính như sau:

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 75/QĐ-PCAIDSMTMD VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP CHỦ TỊCH UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

Thành lập Tổ công tác để giúp Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

▪  THÔNG BÁO Số: 72/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ THUỐC HỖ TRỢ CAI NGHIỆN MA TÚY

Dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm ở nước ta hiện nay là vấn đề xã hội rất phức tạp, nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt xã hội, đến sự phát triển chất lượng giống nòi

▪  THÔNG BÁO Số: 72/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng- Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp thường kỳ để đánh giá công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian qua; xem xét kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; bàn triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 63/2007/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nay ban hành mức trợ cấp cho các đối tượng là người già neo đơn, người tàn tật, người tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, người lang thang đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý (Trung tâm Xã hội, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật, Trung tâm Nuôi dưỡng - Dạy nghề, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn), cụ thể như sau

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 36/2008/QĐ-BYT Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008 - 2010 (bản kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau

HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc. HIV/AIDS tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội của quốc gia. Do đó, phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, cần phải tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động toàn xã hội tham gia

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 34/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2007 - 2010 (bản kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 20/2008/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG - XÃ HỘI TỈNH

Cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế và cán bộ, viên chức trực tiếp làm công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển phục vụ người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm việc quản lý, điều trị tại bệnh viện, truy bắt, can thiệp khi có đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường) tại Trung tâm.

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2008/QĐ-UBND ĐỔI TÊN TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THÀNH TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Trung tâm Y tế quận, huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận, huyện và tương đương

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 12/2007/TTLT-BYT-BTC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ (PEPFAR) CHO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Thuốc và thiết bị y tế viện trợ không hoàn lại thuộc chương trình viện trợ khẩn cấp của tổng thống hoa kỳ cho phòng, chống HIV/AIDS (sau đây gọi tắt là chương trình Pepfar), là nguồn thu của ngân sách trung ương, phải được quản lý phù hợp với những quy định của luật ngân sách nhà nước và các cam kết trong hiệp định khung đã ký kết giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ

▪  THÔNG TƯ Số: 09/2007/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

“Người nhiễm HIV/AIDS” quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 67/2007/NĐ-CP là người được cơ quan y tế có thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính) kết luận nhiễm HIV/AIDS

▪  THÔNG BÁO 03/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 19 tháng 12 năm 2007, tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm

▪  QUYẾT ĐỊNH 02/2008/QĐ-UBND VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 3

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe ban đầu; chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận 3

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 33/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

Địa phương ưu tiên dành quỹ đất xây dựng Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh) và cấp kinh phí cho việc xây dựng mới, nâng cấp trụ sở Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 28/2008/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO CÁO VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Việc công bố và lưu trữ số liệu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thống kê, bảo vệ bí mật nhà nước và lưu trữ

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 22/2006/QĐ-BYT VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM

Giao bổ sung cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: "Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc biên tập, xuất bản, phát hành "Tạp chí AIDS và cộng đồng" theo các quy định của pháp luật."

▪  QUYẾT ĐỊNH Số:16/2007/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN, GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐẾN NĂM 2010

Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của mọi người về phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 1910/QĐ-UBND VỀ DUYỆT DỰ ÁN BẢO VỆ TRẺ EM TRƯỚC NGUY CƠ BUÔN BÁN, MẠI DÂM, XÂM HẠI TÌNH DỤC, MA TÚY VÀ HIV/AIDS PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7 (HỢP TÁC GIỮA HỘI BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỔ CHỨC CATALYST FOUNDATION (MỸ)]

Xét Tờ trình số 531/HBT ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh về dự án Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ buôn bán, mại dâm, xâm hại tình dục, ma túy và HIV/AIDS phường Tân Hưng, quận 7